mr. G.I.H. (Godelinde) Schulte staat bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als specialist op de gebieden van strafrecht, jeugd(straf)recht en personen- en familierecht. Het is daardoor mogelijk om uw zaak altijd op toevoeging te laten behandelen als u daarvoor in aanmerking komt.

Strafrecht

U bent gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen? Het is verstandig om een advocaat in de arm te nemen om uw verdediging te voeren. Juist ook als u meent onschuldig te zijn.

Hebt u een strafbeschikking ontvangen? Let u dan heel goed op! Tekent u er binnen veertien dagen geen verzet tegen aan, dan bekent u in feite schuld en dat komt ook in uw justitiële documentatie te staan(vroeger vaak strafblad genoemd). Geen verzet aantekenen tegen een strafbeschikking kan daardoor problemen opleveren met het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een baan. Ook kunt u er problemen door krijgen met een verblijfsvergunning. Een advocaat in de arm nemen is vaak geen overbodige luxe!

Ook voor jeugdstrafrecht bent u bij Advocatenkantoor Schulte aan het goede adres.

Straat- en contactverbod
Er zijn twee verschillende soorten straat- en contactverboden, het strafrechtelijke en het civiele.

Een strafrechtelijk straat- en contactverbod wordt gevorderd door het OM en opgelegd door de strafrechter. Degene die een dergelijk verbod wenst is daarvoor afhankelijk van medewerking van justitie.

In een civiele procedure kunt u zelf via een advocaat een straat- en contactverbod vragen aan de rechter. In die procedure kunnen wij u bijstaan.

Civiel jeugdrecht

Ondertoezichtstelling (OTS)
Dreigen uw kinderen onder toezicht gesteld te worden en bent u het daarmee niet eens, dan is het verstandig om een advocaat te hebben die u helpt bij uw zaak. Rapporten zijn niet altijd even duidelijk en voor ouders is het soms lastig om te weten wat er van hen wordt verwacht. Zijn er zorgen, maar werken ouders voldoende mee met vrijwillige hulpverlening, dan is ondertoezichtstelling soms ook niet nodig of kan die voor een kortere periode.

Uithuisplaatsing
Meestal is er al een ondertoezichtstelling en vindt de gezinsvoogd dat het thuis niet goed gaat als er een machtiging tot uithuisplaatsing aan de rechter wordt gevraagd. Voor ouders en kinderen is een uithuisplaatsing zeer ingrijpend en mag daarom alleen als het echt noodzakelijk is. Of er noodzaak is, is aan de rechter om te bepalen. Goede rechtshulp is voor ouders erg belangrijk om de voor hen gunstige feiten en omstandigheden voor te kunnen leggen aan de rechter. Bijvoorbeeld kan de situatie door de gezinsvoogd verkeerd zijn ingeschat of kunnen er verbeteringen in uw situatie zijn. Ook moet het voor ouders duidelijk zijn wat zij moeten doen om te zorgen dat hun kinderen bij hen kunnen blijven of naar hen terug kunnen komen (bij een verzoek tot verlenging van uithuisplaatsing).

Bij uithuisplaatsing van een kind in de gesloten jeugdzorg zal de minderjarige altijd zelf een advocaat toegewezen krijgen door de rechtbank. Die vertegenwoordigt dan de minderjarige, niet de ouders. Voor ouders kan het verstandig zijn om ook in die situatie zelf een advocaat te nemen.

Personen- en Familierecht

Alimentatie
Heeft u alimentatie nodig voor uzelf of uw kinderen? Of bent u degene aan wie gevraagd wordt om alimentatie te betalen en wenst u daartegen verweer te voeren? Jarenlange ervaring met het geven van adviezen over alimentatie en het maken van alimentatieberekeningen staan garant voor een professionele afwikkeling. Ook als u al alimentatie betaalt of ontvangt en u van mening bent dat de hoogte van de alimentatie niet (meer) juist is kunnen wij u van dienst zijn.

Erkenning
Erkenning is voor een kind in meerdere opzichten van belang. Door erkenning komt bijvoorbeeld het (juridisch) vaderschap vast te staan. Wilt u uw kind erkennen en wil de moeder daaraan niet meewerken of wil juist de vader zijn kind niet erkennen? Voor het oplossen van problemen over erkenning bent u bij Advocatenkantoor Schulte aan het goede adres.

Omgang
Wilt u omgang met uw kind(eren) en is dat een probleem? Advocatenkantoor Schulte helpt u om een omgangsregeling te krijgen.
Soms komt het voor dat er een omgangsregeling is of wordt gevraagd, maar dat u deze om goede redenen niet wenst. Ook in dat geval kan Advocatenkantoor Schulte u adviseren en zo nodig met u procederen.

Gezag
Heeft u nog geen (gezamenlijk) gezag over uw kind en wil u dat wel? Of is er gezamenlijk gezag en is die situatie onwerkzaam door toedoen van de ander? Advocatenkantoor Schulte staat u bij met raad en daad.

Wijziging voornaam
Hebt u groot belang bij wijziging van uw voornaam, dan kunnen wij u helpen om een verzoek tot wijziging daarvan te doen. Let erop dat voor een verzoek tot wijziging van een voornaam in beginsel geen gefinancierde rechtsbijstand verleend wordt en de kosten daarvan dan geheel door de verzoeker gedragen moeten worden. Uitzonderingen zijn mogelijk, de opties bespreken wij graag met u.

Echtscheiding
Een echtscheiding brengt grote veranderingen met zich mee. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn moet er veel geregeld worden. U kunt kiezen of u de echtscheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote wil verzoeken of alleen. Advocatenkantoor Schulte kan u hierover adviseren en samen met u de procedure of procedures doorlopen.

Boedelscheiding
Soms lukt het niet om na het eindigen van een relatie in overleg te komen tot verdeling van gezamenlijke goederen. Aan de rechter kan dan gevraagd worden om de gezamenlijke boedel te verdelen. Er vindt dan een zogenaamde boedelscheiding plaats. De boedelscheiding kan zowel betrekking hebben op verdeling van een (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap na een echtscheiding of op verdeling van gezamenlijke eigendommen na het eindigen van een relatie tussen ongehuwd samenwonenden.

WWB (bijstandsuitkering)

Veel mensen zitten zonder werk en moeten na het eindigen van hun WW gebruik gaan maken van de bijstand (WWB-uitkering). Niet altijd gaat het goed met het aanvragen daarvan. Om uiteenlopende redenen kan de aanvraag worden afgewezen. Met name wordt tegenwoordig scherp gelet op samenwonen, het voeren van een zogenaamde gezamenlijke huishouding. Ook als u al een uitkering hebt. Had u al een uitkering en wordt die stopgezet, dan kan er ook een terugvordering komen van het geld dat u naar mening van de gemeente onterecht ontving.

In bezwaar, beroep en als het nodig is voorlopige voorzieningen staan wij u bij.